Improvised Music from Japan / Shibusashirazu Orchestra / European Tour 2000

Members of SHIBUSASHIRAZU Orchestra

June 10 (9:00 to 11:00 p.m.), 11 and 12; and June 13 and 14

Teruto Soejima: producer
Daisuke Fuwa: leader, conductor, bass
Yoichiro Kita: trumpet
Hisayuki Koike: trombone
Daisuke Takaoka: tuba
Yoshiyuki Kawaguchi: alto sax, soprano sax, clarinet
Kunihiro Izumi: alto sax, vocal, shakuhachi
Yutaka Ota: alto sax
Hiroaki Katayama: tenor sax
Tetsu Hirosawa: tenor sax
Ryuichi Yoshida: baritone sax
Naoki Hanashima: bass clarinet
Aya Murodate: flute, vocal
Yuji Katsui: violin
Takayuki Kato: guitar
Akihiro Ishiwatari: guitar
Takeshi Shibuya: keyboards
Ayako Sasaki: keyboards, vocal
Kiyoshi Akasaka: accordion
Hiroshi Higo: electric bass
Aki Ono: bass
Shiro Onuma: drums
Yasuhiro Yoshigaki: drums
Masahiro Uemura: drums
Takayuki Matsumura: percussion
Tetsuya Kawasaki: percussion
Mari Sekine: percussion
Kiro Sorimachi: vocal
Mahoko Shiramizu: Butoh dance
Mayumi Fukuzaki: Butoh dance
Toyo Matsubara: Butoh dance
Sayaka Nakada: dance
Yumi Wada: dance
Masashi Kasahara: actor
Shinichi Watabe: actor
Tomoko Nanba: actress
Masashi Sugiyama: happenist
Yasuhiko Abeta: stage director


June 2, 4-9, 16 and 17 (morning)

Teruto Soejima: producer
Daisuke Fuwa: leader, conductor, bass
Yoichiro Kita: trumpet
Daisuke Takaoka: tuba
Yoshiyuki Kawaguchi: alto sax, soprano sax, clarinet
Kunihiro Izumi: alto sax, vocal, shakuhachi
Hiroaki Katayama: tenor sax
Tetsu Hirosawa: tenor sax
Ryuichi Yoshida: baritone sax
Aya Murodate: flute, vocal
Yuji Katsui: violin
Takayuki Kato: guitar
Akihiro Ishiwatari: guitar
Ayako Sasaki: keyboards, vocal
Aki Ono: bass
Shiro Onuma: drums
Masahiro Uemura: drums
Tetsuya Kawasaki: percussion
Kiro Sorimachi: vocal
Mahoko Shiramizu: Butoh dance
Mayumi Fukuzaki: Butoh dance
Toyo Matsubara: Butoh dance
Sayaka Nakada: dance
Yumi Wada: dance
Masashi Kasahara: actor
Shinichi Watabe: actor
Masashi Sugiyama: happenist
Yasuhiko Abeta: stage director


June 10 (11:00 a.m. to 1:00 p.m.)

Hisayuki Koike: trombone
Yutaka Ota: alto sax
Naoki Hanashima: bass clarinet
Takeshi Shibuya: keyboards
Kiyoshi Akasaka: accordion
Hiroshi Higo: bass
Yasuhiro Yoshigaki: drums
Takayuki Matsumura: percussion
Mari Sekine: percussion
Tomoko Nanba: actress


Last updated: May 28, 2000