Improvised Music from Japan / Discography

Michal Gorczynski
Uchihashi Kazuhisa

Michal Gorczynski Uchihashi Kazuhisa

(Innocent Records, icr-021) (Japan) (CD)


  1. Improvisation #1 (7:24)
  2. Improvisation #2 (3:28)
  3. Improvisation #3 (6:12)
  4. Improvisation #4 (9:30)
  5. Improvisation #5 (5:01)
  6. Improvisation #6 (8:37)
  7. Improvisation #7 (6:51)
  8. Improvisation #8 (4:49)
  9. Improvisation #9 (2:13)

Michal Gorczynski: clarinet, bass clarinet
Uchihashi Kazuhisa: guitar, daxophone

Produced by Uchihashi Kazuhisa
Recorded live by Uchihashi Kazuhisa at Porgy and Bess, Vienna, January 24, 2012
Mixed by Uchihashi Kazuhisa
Artwork by Tetsuya Kobayashi

Released in July 2013