Improvised Music from Japan / Discography

Kiwao Nomura
Keiki Midorikawa
Yoshihide Otomo

Ututu: Doppo Jukyo-ato no Ho e

(Atelier El Sur, ESDP 6001) (CD)


  1. Ichiban Futsu no Route wa (5:53)
  2. Doppo Jukyo-ato no Ho e (4:54)
  3. A, Tan ni Hitotsu no Kui (1:15)
  4. Koshite, Sore wa Tsumari, Do to Fudo no (0:54)
  5. Sono Ryo, Sono Katarai no Ato (4:50)
  6. Sore, Doppo, Usui...... (10:24)
  7. Watashi no Shi no Koi wa Doppo Jukyo-ato ni Mukau (5:21)
  8. Kui, Kono Michi naru Mono (8:09)

Kiwao Nomura: text reading (1-8)
Keiki Midorikawa: cello (1, 5-8)
Yoshihide Otomo: turntables (1, 2, 6, 8)

Recorded at GOK Sound in Tokyo on April 24 and 25, 1996
Recorded and mastered by Katsumi Kawasaki
Designed by Koji Ise
Photography: Les kiki, Hifumi Miyazawa
Produced by Mariko Nomura

Released September 1996