Improvised Music from Japan / Discography

Shibusashirazu Orchestra

Shibusai

(Chitei Records, B9F) (Japan) (CD)


  1. Tsuki eno Tabi Ichiza (1:32)
  2. P-chan (8:46)
  3. Lion (16:53)
  4. Theme of Reiji (8:43)
  5. Barthasar (11:08)
  6. Sorimachi Kiro (12:41)
  7. untitled (10:20)

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa: conductor
Hiroaki Katayama: tenor sax (1, 3, 5, 7)
Junji Hirose: tenor sax (1-7), noise machine (1, 3, 5, 7)
Naohiro Kawashita: tenor sax (1, 3, 5, 7)
Masahito Inoue: tenor sax
Midori Yoshioka: tenor sax (2, 4, 6)
Kunihiro Izumi: alto sax
Yutaka Ota: alto sax (1, 3, 5, 7)
Nobuyasu Furutani: baritone sax (2, 4, 6)
Naoki Hanashima: bass clarinet
Yoichiro Kita: trumpet
Yutaka Ohara: trombone (1, 3, 5, 7)
Yuji Katsui: violin
Yukihiro Goto: biwa
Walti Bucheli: panflute
Takayuki Kato: guitar (1, 3, 5, 7)
Isao Mogi: guitar (1, 3, 5, 7)
Akihiro Ishiwatari: guitar (2, 4, 6)
Takeshi Shibuya: keyboards
Tatsuki Masuko: keyboards (1, 3, 5, 7)
Hiroshi Higo: bass (1, 3, 5, 7)
Keisuke Yamashita: bass (1, 3, 5, 7)
Takeharu Hayakawa (2, 4, 6)
Shiro Onuma: drums
Masahiro Uemura: drums
Shuji Soh: drums (1, 3, 5, 7)
Yasuhiro Yoshigaki: drums (2, 4, 6)
Matsu: percussion
Sayaka Nakada: dance
Ruby: dance
Toshiyuki Igo: voice, etc.

Produced by Shibusashirazu Orchestra
Recorded by Takao Akimoto and Atsushi Tanaka at Buddy, Tokyo, December 23, 1995 (1, 3, 5, 7) and October 25, 1996 (2, 4, 6)
Mixed by Yoshiaki Kondo at GOK Sound, Tokyo
Mastered by Hirofumi Kawanishi at Tokyo CD Center, Tokyo
Artwork by Koji Suzuki
Design by Erica Tanabe
Photography by Yoko Hiramatsu and Pore Pore Tsushinsha

Released in 1997