Improvised Music from Japan / Discography

Shibusashirazu Orchestra

Jieitai ni Hairo

(Chitei Records, B34F) (Japan) (CD)


  1. Jieitai ni Hairo (6:08)
  2. Jieitai ni Hairo: Instrumental (6:03)

Words by Wataru Takada and Shibusashirazu Orchestra
Music by Malvina Reynolds and Albert Ayler
Arranged by Shibusashirazu Orchestra

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa: conductor
Hiroaki Katayama: tenor sax
Yoichiro Yoshida: tenor sax
Kunihiro Izumi: alto sax
Keiko Komori: alto sax
Hideki Tachibana: alto sax
Arata Suzuki: soprano sax
Akira Kito: baritone sax
Yoichiro Kita: trumpet
Mitsuhide Tatsumi: trumpet
Daisuke Takaoka: tuba
Aya Murodate: flute, megaphone, vocal
Keisuke Ota: violin
Hiroyuki Otsuka: guitar
Sachiko Nakajima: keyboards
Hiroshi Higo: bass
Yasuhiro Yoshigaki: drums
Mari Sekine: percussion
Aki Ono: conga

Recorded by Yoshiaki Kondo at GOK Sound, Tokyo, September 17, 2003
Mastered by Yoshio Kobayashi at Hi Brite, Tokyo
Artwork and design by Erica Tanabe
Produced by Shibusashirazu Orchestra

Released in February 2004