Improvised Music from Japan / Discography

Shibusashirazu Orchestra

Something Difference

(Chitei Records, B1F) (Japan) (CD)


  1. Kujira (15:50)
  2. Kanto Suka Jigoku (15:22)
  3. Kon (15:56)
  4. Honda Komuten Shizaiokiba Asa Hachiji (1:35)
  5. Kotei (25:08)

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa: conductor
Hiroaki Katayama: tenor sax
Junji Hirose: tenor sax
Naohiro Kawashita: tenor sax
Masahito Inoue: tenor sax
Nao Takeuchi: tenor sax
Satoshi Konno: tenor sax
Kunihiro Izumi: alto sax
Sachi Hayasaka: alto sax
Hiroshi Iwadate: alto sax
Yasuhiro Kusakabe: alto sax
Arata Suzuki: soprano sax
Naoki Hanashima: bass clarinet
Tadashi Ishikawa: trumpet
Yoichiro Kita: trumpet
Hiroshi Itaya: trombone
Yuji Katsui: violin
Takayuki Kato: guitar
Isao Mogi: guitar
Takeshi Shibuya: keyboards
Izumi Kaneko: keyboards
Hiroshi Higo: bass
Shiro Onuma: drums
Masahiro Uemura: drums
Shuji Soh: drums
Yasuhiro Yoshigaki: drums
Takayuki Matsumura: percussion
Miho Yoshida: percussion
Kiro Sorimachi: vocal
Toshiyuki Igo: voice, etc.
and others

Produced by Shibusashirazu Orchestra
Recorded at Buddy, Tokyo, March 8 and 14, 1994
Recorded and mixed by Atsushi Tanaka
Mastered by Ichiro Ishida and Atsushi Tanaka at Kojima Rokuon
Artwork by Koji Suzuki
Photography by Yoko Hiramatsu
Includes liner notes in Japanese by Hiroshi Murakami

Released in 1994